Haridusprogrammid

Tartu Ülikooli kunstimuuseum pakub Vanakreeka, Egiptuse ja teisi ajaloo, kultuuri ning kunsti teemalisi haridusprogramme.

UUS! Heaks eluks vajalikud asjad. Vanaaja kultuuridest ja eluolust

II kooliaste ja gümnaasium

Programm näitusel „Iidamast-aadamast. Heaks eluks vajalikud asjad“ 23.04.2022-27.05.2023

Näitusesaalis toimuv muuseumitund on põgus kultuurireis ajas ja ruumis. Õpilased saavad vahetu elamuse ja ajalookogemuse vanaaja kultuure esindavate esemete kaudu, mis vahendavad: iidset Mesopotaamiat, Egiptust, antiikset Kreekat ja Roomat ning idamaid – Indiat, Hiinat ja Jaapani. Erinevate kultuuride identiteeti kandvad esemed aitavad mõtestada inimeste elu erinevate teemade kaudu nagu olme, kirjakunst, meelelahutus, uskumused, võim, raha ja arhitektuur.

Muuseumitunnis lõimuvad ajaloo, geograafia, kunstiajaloo, kunstiõpetuse, ühiskonnaõpetuse teemad.

Õpitulemused

Õpilane: oskab vaadelda ja analüüsida esemeid kui ajaloo allikaid; oskab väärtustada kultuurilist mitmekesisust; võrrelda mineviku ja nüüdisaja kultuurisaavutusi; praktilise ülesande kaudu saab rakendada oma teadmisi ja eneseväljendusoskust; saab kinnistada teadmisi, mõista kaugeid aegu ja neil elanud inimeste saavutusi

II kooliaste

Kestus: 45-60 minutit 

Hind: 4€ osaleja kohta

5. kl Vestluse, otsimismängu ja meisterdamise kaudu tutvutakse teemadega: muistised kui ajalooallikad, ajaarvamine (eKr, pKr), mineviku inimeste eluolu, kiri, uskumused ja muud heaks eluks vajalikud leiutised. Uurides iidseid esemeid otsime nende seoseid tänapäevaga.

6. kl Vestluse, rühmatöö, otsimisülesannete ning käelise tegevuse kaudu tutvutakse iidsete kultuuride eluolu ja saavutustega. Uurime, millised olid esimesed kirjaviisid, millistest nõudest sõid Vana-Kreeka inimesed, millega valgustasid roomlased oma ruume, millised olid Egiptuses kasvatatud nisuaganad, millist pühvlirakendit kasutati iidses põllumajanduses, kuidas lahutati meelt ja kes leiutasid tulevärgi, kui tillukestes kingades pidid kõndima jaapanlannad, milliseid söögiriistu kasutati Hiinas, mis pandi Vana-Egiptuses igale muumiale kaasa, millised on iidsed rahad jpm.

Gümnaasium

Kestus: 60-90 minutit

Hind: 4€ osaleja kohta

Tehakse rühmatööd, uuritakse ja arutletakse iidsete kultuuride ja nende saavutuste üle. Praktilises ülesandes saab proovile panna oma loomingulisuse ning luua isikliku suhte ajalooga.

Märksõnad: rahvuslik ja kultuuriline identiteet, arhitektuur, püramiid, tsikuraat, tempel, kapiteel, muumia, amulett, mütoloogia, usunditega seotud tekstid ja pühakujud, kiilkiri, hieroglüüfid, sarkofaag, võimu sümbolid, raha süsteem, keraamika, punase- ja mustafiguuriline vaasimaal, olmekultuur, teatrimask, meelelahutus jm.

Vana-Egiptuse kultuur ja kunst - gümnaasium

Ajalugu, kunstikultuuri ajalugu, kunstiõpetus

Kestus: 90 minutit  Hind: 5€ osaleja kohta 

Tutvume Vana-Egiptuse arhitektuuri ja kunstiteostega Tartu Ülikooli elamuslikus keskkonnas nii vanaaja originaalesemete kui erinevatest ajastutest pärineva pildilise ja informatiivse materjali abil. Näha saab originaale ja teha rühmades uurimistööd interneti vahendusel. Õpilased kogevad, milline pilt avanes esimestele Egiptuse avastajatele 18/19. sajandil Niiluse kallastel ning saavad ise astuda esimeste egüptoloogide kingadesse esitledes oma järeldusi. Muuseumis külastame Vana-Egiptuse stiilis hauakambrit ehtsate muumiatega, kus arutleme hauakultuse, mumifitseerimise, surnuteraamatu, kirjakunsti ja maalikunsti teemal. Piilume Tutanhamoni hauakambrisse virtuaalprillide abil.

Loomingulise kunstitööna maalime ehtsale papüürusele egiptuse stiilis motiivi iidsete kunstivahendite- looduslike värvidega.

Õpitulemused

Õpilane:

 • saab teadmisi Egiptuse kõrgkultuurist elamuslikus keskkonnas

 • tutvub ajaloo algallikatega

 • oskab näha Vana-Egiptuse kultuurinähtustes ja kunstis ühiskonna mõtteviisi ja toimimist

 • saab ettekujutuse Vana-Egiptuse kultuuri visuaalsest keelest ja oskab näha Vana-Egiptuse kultuuri mõju hilisemale Euroopa kultuurile

 • arendab oma verbaalset ja kunstilist eneseväljendusoskust

Üleannetud (üli)koolis - II ja III kooliaste

Näituse "Kuritöö ja karistus: ülikooli kartser" haridusprogramm.

Kestus: 60-75 minutit Hind: 4osaleja kohta

Märksõnad: Tartu ülikool, kultuuripärand ja muinsuskaitse, elu Tartus 19. sajandil, kultuuriline mitmekesisus, seadused, õigused, kohustused ja karistused.

Kasutame ülikooli pööningul asuvat ajaloolist kartseriruumi kui 19. saj üliõpilaselu uurimise allikat. Uurime, millised olid üliõpilaselu reeglid ja tudengite „üleannetused“ ning missuguseid tagajärgi 100 aastat tagasi seesuguste tegude eest kanda tuli. Võrdleme minevikku tänapäeva õpilaste reeglite ning ühiskonna üldinimlike väärtustega ja arutleme selle üle, mis on üleannetus, kuritöö ja milline võiks olla õiglane karistus või kasvatusmeetod. Inspireerituna 19. saj tudengite „kunstiteostest“ kartseri seinal saavad õpilased loovtööna teha oma grafiti „kaaskannatajale“ – sõnumi, pildi või luuletuse kasutades toonaseid kunstivahendeid.

Programm lõimib ajalugu, ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust, kunstiõpetust. Programm arendab suhtluspädevust, õpi-, sotsiaalset-, kultuuri- ja väärtuspädevust.

Õpitulemus: Õpilane saab teadmisi Tartu linna ajaloo ja Tartu ülikooli kohta. Teab, mis ülesanne on muinsuskaitsel. Oskab võrrelda üliõpilaste sotsiaalse käitumise tavasid minevikus ja tänapäeva koolielu. Teab mis on grafiti, sodimise ja kunstiteose erinevus. Õpib oma mõtteid väljendama kunstivahenditega lühisõnumi või pildina.

Muumiakambri saladused  - II ja III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud

Kestus: 45-60 minutit Hind: 4 osaleja kohta

II kooliastme tunnis tutvume Vana-Egiptuse stiilis maalitud hauakambris iidsete egiptlaste matusekultuuri, jumalate ja uskumustega hauatagusest elust. Uurime, mumifitseerimise protsessi ja ehtsaid muumiaid ning seinamaalingute tähendusi.  III kooliastme ja gümnaasiumi puhul tuleb lisaks eelnevale juttu Egiptuse hauakambrist kui väärtuslikust ajaloo allikast ning tutvutakse põhjalikumalt mumifitseerimisprotsessi ja inimesekäsitlusega. Programm sisaldab eakohaseid ülesandeid kõigile vanustele ja skarabeuse amuleti meisterdamist. Täiskasvanute programmis käsitletakse lisaks eelnevale põhjalikumalt matusekombestikust ning soovi korral maalitakse iidsel moel papüürusele amuleti kujutis.

NB! Soovi korral saavad osalejad iseseisvalt lahendada programmi juurde kuuluvat töölehte.

Õpitulemused

Õpilane:

 • oskab kirjeldada vanaaja elulaadi ja religiooni Vana-Egiptuse näitel; teab mis on muumia; tunneb mõningaid Egiptuse jumalaid; tunneb ära hieroglüüfkirja ja oskab seda seostada Vana-Egiptuse kultuuriga (II kooliaste)

 • mõistab eri ajastute kultuuripanust; võrdleb ajaloosündmusi ja nähtusi Eesti kultuuriga; oskab asetada end minevikus elanud inimese olukorda (III kooliaste)

 • tunneb Vana-Egiptuse kultuurile iseloomulikke tunnuseid, vaimulaadi, olulisemaid kultuurisaavutusi; mõistab ja väärtustab kultuurilist mitmekesisust; teadvustab ajaloolise eseme tähtsust ajaloo uurimise allikana (gümnaasium).

Müüt kunstis. Vana-Kreeka mütoloogia ja kirjandus – eelkool, I ja II kooliaste, gümnaasium

Kestus: 45-60 minutit Hind: 4 osaleja kohta 

Uurime Vana-Kreeka skulptuure ja jutustame nendega seotud lugusid. Lapsi kaasatakse vaatlema, mõistatama, arvama, jutustama, loole lahendusi mõtlema ja eakohaseid ülesandeid lahendama. Vaadeldavad skulptuurid on loodud Kreeka kunstnike poolt ajal, kui müüt oli elav, austati Olümpose jumalaid ja tekkis kreeka kirjandus. Tunnis lõimitakse kunsti, emakeele, kirjanduse ja tänapäeva kultuuriga seotud teemasid.

Eelkooli ja I kooliastme jaoks loodud alateema „Müütilised loomad“: jutustame lugusid iidsetest muinasjutulistest loomadest nagu kentaur, Kerberos jt. Otsime neid „Kujude metsast“ ja joonistame oma fantaasiaküllase muinasjutulise looma. Soovi korral tööleht „Arva ära, kes me oleme?“.

I ja II kooliastme alateemad „Kangelaslood“ või „Lood Kreeka jumalatest“. Kangelaslugude teematunnis jutustame Vana-Kreeka lugusid iidsetest kangelastest, õpime tundma Heraklese 12 vägitööd ning otsime kangelasi kujude hulgast ja tänapäeva lapsi ümbitsevast maailmast.  

"Lood Kreeka jumalatest" teematunnis jutustame lugusid Vana-Kreeka Olümpose jumalatest, otsime neid skulptuuride hulgast ning uurime millised nad välja nägid, kes olid nende lemmikloomad ja miks nad olid inimestele nii tähtsad. Lahendame labürindi mõistatust. II kooliastmes räägime lisaks erinevatest jumalatele pühendatud pidustustest.

Gümnaasium jaoks loodud alateema „Vana-Kreeka inimene ja müütiline maailm“: uurime kunstis kujutatud antiikmüütide ja antiikkirjanduse tegelaskujusid. Vestleme rahvuslikust identiteedist ning Vana-Kreeka kultuuri mõjust hilisemale Euroopa kultuurile. Tuuakse paralleele vanade eestlaste mõttemaailmaga ning seostatakse müüte kultuurilise identiteediga.

Õpitulemused

Õpilane:

 • omandas teadmisi iidsetest lugudest; õppis vaatlema kunstiteost ja sealt üles leidma loo tegelase; arenes fantaasia ja eakohase emakeelse teksti mõistmisoskus; teab milline on kentaur, sfinks ja Kerberos (eelkool ja I kooliaste)

 • oskab vaadelda kunstiteost ja leiab sealt üles loo tegelased; teab mõnda kangelaslugu Heraklesest ja Perseusest ning sfinksi mõistatust; tunneb tähtsamaid Vana-Kreeka jumalatega seotud müüte. II kooliaste: on tutvunud Vana-Kreeka religiooniga, tähtsamate jumalatega kunstis ja oskab neid seostada antiiksete pidustustega; teadvustab eseme loo tähtsust (I ja II kooliaste)

 • on lugenud Hamiltoni Antiikmütoloogiast Vana-Kreeka müüte, tunneb müütide tegelasi ja kreeka jumalaid ning oskab neid kokku viia vastavate kunstiteoste ja kultuurisaavutustega; kasutab mõisteid müüt, eepos, komöödia, tragöödia ja oskab näha antiikkirjanduse ning mõttemaailma mõju Euroopa kultuurile; oskab iseloomustada religiooni ja mütoloogia osa antiikaja inimese maailmapildis (gümnaasium).

Vana-Kreeka kultuur – II kooliaste, gümnaasium

Kestus: 45-60 minutit Hind: 4osaleja kohta

Muuseumi Vana-Kreeka skulptuuride kipsvalanditega sisustatud ekspositsioonis saab kronoloogilis-ajaloolise ülevaate Kreeka kultuurist Mükeene ajast hellenismini. Koos uurime kunstiteoseid, arutleme tähtsamate Vana-Kreeka kultuuri saavutuste üle, loome seoseid eestlaste rahvakultuuriga ja toome näiteid antiigipärandi olulisusest tänapäeval.

Põhikool lastega uurime milline oli kreeklaste eluolu u 2500 a tagasi? Tutvume kultuuriloos tähtsate paikadega (Mükeene, Olümpia, Ateena) ning sealt pärit kunstiteostega. Räägime Olümpose jumalate kultusest, pidustustest, spordist ja müütidest, arhitektuurist ja  ajaloolistest isikutest.

Gümnaasiumi õpilaste tund fookusega Vana-Kreeka kultuuril on pigem ajaloost lähtuv ülevaade kus käsitletakse näiteks Mükeene kultuuri, Ateena polist, Olümpia ja spordikultuuri, religiooni ja templiehitust ning Olümpose jumalate kultuspidustusi  ja müüte. Tutvutakse ka ajalooliste isikutega nagu Perikles, Sokrates, Aleksander Suur jt.

Vana-Kreeka kunstile keskenduv tund aga tutvustab põhjalikumalt  Vana-Kreeka kunstiteoseid ja kunsti arengut arhailisest ajast hellenismiperioodini. Pöörame rohkem tähelepani tähtsatele kunstiteostele ja nende autoritele ning räägime templite kaunistustest, vabafiguuridest, portreekunstist ja vaasimaalist. Rooma kultuuri puhul tutvume imeilusate Pompei stiilis seinamaalidega ning paeluvate portreedega.

Õpitulemused

Õpilane:

 • mõistab vanaaja kultuuripärandi tähtsust inimkonna ajaloos; teab mis on akropol, amfiteater, tempel; tunneb kunstis ära tähtsamad ajaloolised isikud (Periklese, Sokratese jt) ja jumalda; oskab Mükeene, Ateena ja Olümpiaga seostada vastavaid kunstiteoseid (põhikooli II aste)

 • oskab väärtustada kultuurilist mitmekesisust, oskab Vana-Kreeka ajalooga seostada olümpiamänge, demokraatia teket ja teatrikunsti; teab kes olid Homeros, Perikles, Sophokles ja Sokrates tunneb nad ära kunstis; tunneb tähtsamaid kunstiteoseid nagu Myroni Kettaheitja, Polykleitose Odakandja, Melose Aphrodite ja Laokoonigrupp; oskab näha kunsti ja kultuuri arengut ja väärtustada kunstiteost kui ajaloo allikat; mõistab minevikus toimunut ja oskab näha seoseid tänapäeva Euroopa kultuuriga (gümnaasium).

Kunsti lood, gemmide meisterdamine  - eelkool, I-III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud

Kestus: 60 minutit Hind: 4 osaleja kohta 

Praktilise tegevuse kaudu õpime valmistama kipsisegu, mis valatakse antiikse meistri gemmi (väike vääriskivist reljeefne pildike) pealt võetud vormi. Kuni kips vormides kivistub, tutvume muuseumi antiikskulptuuride väljapanekuga ning saame aimu restauraatori tööst ja sellest, kuidas valmisid muuseumi kujud. Tunnis lõimitakse ajaloo, kunsti, kirjanduse ja usundiloo teemasid.

Eelkooliealistele ja I kooliastme lastele  jutustatakse kujudega seotud iidseid kreeka muinasjutulisi lugusid. Lapsed saavad otsida, oletada, mõistatada, jutustada. II-III kooliastme õpilased saavad uurida Vana-Kreeka templite kaunistusi ning müüditegelaste, jumalate ja ajalooliste isikute kujusid. Otsitakse paralleele iidsete kreeklaste ja eestlaste mõttemaailmast ning sellest, mis kannab kultuurilist identiteeti.  Gümnaasiumiõpilaste ja täiskasvanute puhul on fookuses inimese kujutamine ja  müütiline maailm. Uuritakse Vana-Kreeka skulptuuri saavutusi, mis loodi müütide ja tragöödiate õitseajal ning vesteldakse Vana-Kreeka kultuuri mõjust hilisemale Euroopa kultuurile.

Tunni lõpus õpitakse jäljendi eemaldamist vormist ja uuritakse, mida on sellel kujutatud. Töötoas valmistatud kipsjäljendi saab osaleja endale.

Õpitulemused

Õpilane:

 • arenes tähelepanu ja oskus vaadelda kunstiteost, mõista eakohast suulist teksti ja vastata teemakohastele küsimustele; oskab valmistada kipsisegu ja kunstiteost vormist välja võtta (eelkool, I kooliaste)

 • oskab väärtustada kunstiteost ajaloo allikana; oskab seostada nähtud skulptuure Vana-Kreeka kultuuriga; arenes oskus vaadelda ja analüüsida kunstiteost; oskab valmistada kipsisegu ja kunstiteost vormist välja võtta (II ja III kooliaste)

 • oskab hinnata kultuuriväärtusi, restauraatori tööd ja muinsuskaitse tähtsust; on tutvunud Vana-Kreeka tähtsamate skulptuuridega ja oskab neid seostada antiikmüütidega; oskab tuua näiteid kreeka kultuuri mõjust hilisemale euroopa kultuurile; oskab valmistada kipsisegu ja kunstiteost vormist välja võtta (gümnaasium).

Vaasimaal - eelkooliealised, I-III kooliaste, gümnaasium, täiskasvanud

Kestus: 60 minutit Hind: 6 osaleja kohta

Uurime 4. saj eKr valmistatud Vana-Kreeka punasefiguurilist vaasi ja muuseumi Pompei stiilis seinamaalinguid. Kaunistame savist keraamilise tassi decovärvidega. Väljakutseks on maalimine ümarale vormile ja karedale põletatud savi pinnale. Kasutada saab ka oma fantaasiat ja vaba loomingut. Maalitud anuma saab tegija endale.

Eelkooliealiste ja I kooliastme lastega õpime moodustama pintslijälgedest ornamenti ja maalime selle savitassile. II ja III kooliastme õpilastega otsime inspiratsiooni Pompei seinamaalidelt ja iidse egiptuse või kreeka ornamentikast. Kujundame stiilse ornamendiriba ja vabakompositsiooni ning maalime savinõule. Gümnaasiumiõpilased ja täiskasvanud saavad inspiratsiooni eesti rahvuslikust ornamentikast ning soovi korral saab kasutada Pompei, kreeka või egiptuse kunsti või vaba loomingut. Väljakutseks on vormist lähtuva disainiülesande lahendamine ja kompositsiooni maalimine tarbeesemele.

Õpitulemused

Õpilane:

 • omandas teadmisi ornamendi loomisest joone, värvi ja rütmi abil; omandas maalitehnikat ja erinevaid töövõtteid; koges erinevate materjalide kasutamist; arenes loomingulisus (eelkool ja I kooliaste)

 • oskab kasutada visuaalseid vahendeid ornamentaalse kompositsiooni loomiseks; oskab visandada ja ellu viia loovülesande kumeral tasapinnal kasutades maalitehnikat (II ja III kooliaste)

 • sai teadmisi kultuurilisest mitmekesisusest, erinevatest kunstistiilidest ja rahvuslikust ornamentikast; arenes loomevõime, väljendusoskus, ilumeel, oskus kasutada erinevaid kunstivahendeid (gümnaasium).

Lisainfo Tartu Ülikooli kunstimuuseumis toimuvate haridusprogrammide sisu ja tellimise kohta: kunstimuuseum@ut.ee; 737 5384

Vaata ka loodusõpetuse, inimeseõpetuse, ajaloo, füüsika, keemia ja ühiskonnaõpetuse teemalisi programme Tartu Ülikooli muuseumi peamajas ja astronoomia, füüsika ja geograafiateemalisi haridusprogramme Tartu tähetornis. Kõikides majades toimuvaid programme saab omavahel kombineerida ning sisustada seega tervikliku ja mitemkülgse õppepäeva Toomemäel.

NB! Huvi korral on gruppidel võimalik meie kaudu broneerida lõunasöök Tartu Ülikooli peahoone kõrval paiknevas Tartu Ülikooli kohvikus. Juhul, kui olete lõunasöögi broneerimisest huvitatud, palume Tartu Ülikooli muuseumi sellest teavitada vähemalt kolm tööpäeva enne külastust. Tutvu Tartu Ülikooli kohviku poolt pakutud pakettidega SIIN.